Kalevala Koru Oy:n My SAAGA -sivuston käyttöä koskevat ehdot

Ehtojen hyväksyminen edellytyksenä käytölle

1.0 Yleistä
Nämä ovat Kalevala Koru Oy:n (jäljempänä ”Kalevala Koru”) MySAAGA -sivuston (jäljempänä ”Sivusto”) käyttöehdot. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin ehtoihin ennen Sivuston käyttämistä. Avaamalla ja käyttämällä tätä Sivustoa käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu näitä noudattamaan. Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjän tule avata ja käyttää Sivustoa.

Hyväksymällä ja noudattamalla näitä käyttöehtoja, käyttäjä saa rajoitetun käyttöoikeuden käyttää ja tarkastella Sivustoa ja sen sisältämää aineistoa. Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei kuitenkaan tarkoita, eikä sitä voida tulkita käyttöoikeuden myöntämiseksi mihinkään Kalevala Korulle yksinoikeudella kuuluvaan immateriaalioikeuteen.

Kalevala Korulla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja sekä rajoittaa pääsyä Sivustolle.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

2.0 Tekijänoikeudet
Tämä Sivusto sisältää sekä Kalevala Korun tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa sekä Sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien luomaa sisältöä.

Tämä Sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Kalevala Koru ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Kalevala Korun tavaramerkkejä. Kaikki Sivustoon ja Sivustolla esitettyyn aineistoon liittyvät tekijänoikeuden ja muut immateriaalioikeudet kuten rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, verkkotunnukset, liikesalaisuudet jne. kuuluvat Kalevala Korulla tai sen yhteistyötahoille.

Kaikenlainen Sivuston ja sen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on kielletty ilman Kalevala Korun etukäteistä kirjallista suostumusta näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus ottaa ja tallettaa Sivustolta otteita yksityistä, ei-kaupallista käyttöä varten. Sivustolla olevaa aineistoa siteerattaessa on aineiston lähde mainittava.

3.0 Käyttäjien luoma sisältö
Rekisteröitynyt käyttäjä voi halutessaan lisätä palveluun sisältöä. Rekisteröityessään käyttäjän on annettava oikeat henkilötiedot. Rekisteröitynyt käyttäjä vastaa siitä, että hänen palveluun lataamaansa tai kirjoittamansa sisältö ei luokkaa kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia, hyvää tapaa tai lain tai viranomaisten määräyksiä. Kalevala Koru pidättää oikeuden poistaa sivuilta materiaalin, jonka se katsoo loukkaavan näitä oikeuksia tai määräyksiä.
Käyttäjän luoman sisällön oikeudet säilyvät käyttäjällä itsellään. Kalevala Koru saa materiaaliin kuitenkin maksuttoman, maailmanlaajuisen, rinnakkaisen ja tekijänoikeuden voimassa oloajan kestävän oikeuden esittää sisältöä palvelussaan. Kalevala Korulla ei ole velvoitetta julkaista käyttäjän materiaalia palvelussa ja se voi halutessaan muokata käyttäjän luomaa sisältöä.

4.0 Kolmansien osapuolien materiaali
Kalevala Koru ei vastaa tältä Sivustolta mahdollisesti linkitetyistä kolmansien osapuolten sivustoista tai niiden käytöstä. Käyttäjä on velvollinen tutustumaan tällaisten linkitettyjen sivustojen käyttöehtoihin ja noudattamaan niitä. Siirtymällä tällaisille linkitetyille sivustoille käyttäjä hyväksyy sen, että linkitetyt sivustot eivät ole Kalevala Korun vaikutuspiirissä ja vastuulla.

5.0 Sivuston käyttö
Kalevala Koru ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi, mutta tekee parhaansa, että Sivusto olisi käytössä häiriöttä jatkuvasti. Kalevala Koru pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on mahdollisimman ajantasaista ja paikkansa pitävää. Kalevala Koru ei kuitenkaan anna mitään takuuta eikä vastaa Sivuston saatavuudesta, toimivuudesta, virheettömyydestä, oikeuksien loukkaamattomuudesta, luotettavuudesta tai sen sisällöstä, vaan Sivusto esitetään sellaisenaan sitoumuksetta.

Kalevala Koru ei ole vastuussa mistään mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat Sivuston tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä käyttöehdoista, riippumatta siitä, mihin vahingot perustuvat ja vaikka Kalevala Korulle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kalevala Korun vastuu rajoittuu joka tapauksessa pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Kalevala Korulla on oikeus milloin tahansa tehdä muutoksia Sivustolle tai lopettaa Sivuston ylläpito.

6.0 Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
Vain oman profiilin palveluun luoneet käyttäjät voivat tuottaa Sivustolle materiaalia. Rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelun käytettäessä käsiteltävät ja tallennettavat tiedot on kuvattu oheisessa rekisteriselosteessa.

7.0 Rekisteriseloste
 
Henkilötietolaki 10 § 
 
1. Rekisterinpitäjä Kalevala Koru Oy
 y-tunnus 0109579-3
 
 Strömbergintie 4
 00380 Helsinki
 
2 Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö 
 Tiina Ahlfors
 Strömbergintie 4
 00380 Helsinki
 
 etunimi. sukunimi(@) kalevalakoru.fi
 
3. Rekisterin nimi 
My SAAGA -tarinankertojien rekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään kuluttajan tilaaman uutiskirjeen lähettämiseen.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 nimitiedot
 paikkakunta
 sähköposti
 käyttäjänimi
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot kerätään kuluttajilta, jotka haluavat liittyä My SAAGAn tarinankertojiin. Lupa kysytään kun kuluttaja luo profiilinsa www.mysaaga.fi-sivustolle.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  
Ei luovuteta
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri on tallennettu atk-pohjaisesti, ja siihen on pääsy vain palveluiden teknisen tarjoamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä. Kalevala Korun atk-järjestelmä on suojattu palomuurein sekä henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Yrityksessä on kulunvalvonta.
 
9. Rekisteröinnin tarkastusoikeus 
Kuluttajalla on maksuton oikeus kerran vuodessa tarkistaa mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyynnön voi esittää Kalevala Korun omissa myymälöissä tai lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Omissa myymälöissä asioidessa kuluttajaa pyydetään todistamaan henkilöllisyytensä.

10. Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

11. Kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon voi lähettää kirjallisesti joko rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle tai kiellon voi suorittaa vastaamalla My SAAGAN sähköpostiin otsikolla 'Ei postia'.

Copyright © Kalevala Koru Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.